Puhakan Sukuseura ry.

Säännöt

  PUHAKAN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Puhakan sukuseura ry, kotipaikka on Joensuu ja toimialue koko Suomi. Yhdistystä nimitetään jäljempänä seuraksi.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Seuran tarkoituksena on: edistää yhteenkuuluvuutta ja pitää yhteyttä Puhakan suvun jäsenten kesken ja tutustuttaa heidät toisiinsa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

- kunnioittaakseen menneitten sukupolvien muistoa hankkii ja tallentaa erilaisia tietotoja, kirjallisia kuvauksia, muistoesineitä ja valokuvia sekä tekee ja teettää sukututkimusta, pitää sukuluetteloa, edistää paikallisten kerhojen perustamista ja lujittaa sukuhenkeä

- panee toimeen sukujuhlia ja retkeilyjä.

 

Toimintansa tukemiseksi seura:

- voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta

- toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä

 

3 § JÄSENET

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen Puhakan nimeä kantanut tai kantava sekä jokainen, joka on tai on ollut naimisissa mainittuun sukuun kuuluvan tai siitä polveutuvan henkilön kanssa. Seuran jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Seuran hallitus pitää luetteloa seuran jäsenistä. Erityisesti ansioituneita jäseniä seura voi hallituksen ehdotuksesta kokouksessaan kutsua kunniajäsenikseen.

 

4 § JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa.

 

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Korkean iän perusteella jäsenen jäsenmaksun voi hallitus vahvistaa vuosikokouksen määräämää alemmaksi. Jäsen, joka kerralla suorittaa jäsenmaksun kaksikymmenkertaisena (20) eli ainaisjäsenmaksun, ei sen jälkeen ole velvollinen suorittamaan jäsenmaksua. Jäsenen vanhuuden, varattomuuden tai muun vastaavan syyn takia voi hallitus jättää erääntyneen jäsenmaksun perimättä. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

 

6 § HALLITUS                  

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN                 

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien kirjallinen lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9 § SEURAN KOKOUKSET                  

Seuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-elokuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Seuran päätökseksi tulee, 12 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10 § SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle jäsenluettelossa olevin osoittein tai julkaisemalla kutsu vuosikokouksen määräämissä sanomalehdissä.

 

11 § VUOSIKOKOUS       

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. vahvistetaan toimintasuunnitelmat seuraavalle vuosikokousten väliselle kaksivuotiskaudelle, määrätään liittymismaksu ja vuotuiset jäsenmaksut seuraavalle kahdelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kahden seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä

9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN                    

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

Sääntömuutos on hyväksytty seuran vuosikokouksessa 13.8.2011.

Sääntömuutos on rekisteröity yhdistysrekisteriin 1.6.2012.

Rekisterinumero 171.031